Monday, September 27, 2010

အစိေကခါဆိုခ မွတ္မိသမွ် ကဗ်ာေခ်တိ (၂)

ေမာင္ထမ္းပီးေမ
--------------

သစ္ညိဳေလ…
ေတာင္ေခါင္း ေတာင္ခေမာင္းမာ
ထင္းေရာင္းခ်ဳိးခါ ထင္းလႈိင္းေဂါင္းတင္
နပူဝင္ေက ေမညင္ေညာေမ
ေတာသစ္ပင္ကို ေမပင္ပန္းဖို႔
ေမာင္ထမ္းပီးေမ ပုေသွ်။
-----------------------

၁။ ထင္းေရာင္း- သစ္ပင္အေျခာက္။
၂။ နပူဝင္- အပူမိျခင္း။
၃။ ေမ+ညင္ေညာ- ေမ၊ မိန္းမကိုညႊန္းေရနာမ္စား။ ညင္ေညာ-ဖ်ားနာျခင္း။
(နင္ဖ်ားနာ၊ နိန္မေကာင္းျဖစ္လိမ့္ေမ လို႔ဆိုလိုသည္။)

Saturday, September 18, 2010

ရခိုင္သဘာဝေတးကဗ်ာစပ္နည္း (အပိုင္း-၆ နိဂံုး)

အခန္း (ခ)

သံုးပါဒတစ္စံုစပ္နည္မ်ား

(၁) သံုးပါဒလံုးကာရန္ခ်ိန္ဆက္ေသာ သံုးခ်က္ညီစပ္နည္းမ်ား

--ပထမပါဒ--------------------------ဒုတိယပါဒ----------------------------တတိယပါဒ
---၃------------------------------------၃--------------------------------------၃
သရက္ပင္---------------------------သဇင္ပန္း-----------------------------လွမ္းဆြတ္
---၃------------------------------------၄----------------------------------------၃
ပိုး႐ႊီေတာင္---------------------------ဖိုးေခါင္းလည္းက်ဴး-------------------ေမလည္း႐ူး
---၃-------------------------------------၄---------------------------------------၄
ညီမငယ္------------------------------ေမာင္ငယ္တစ္ခု---------------------တိုင္ပင္ျပဳေရ
က်ီးသႏၱာ-----------------------------ပ်ံကာဝဲေက---------------------------ရမ္းၿဗဲ့ကၽြန္းက
ဝရာဇ္ေတာင္-------------------------ေညာင္ေခါင္းဝက---------------------မိုးကိုတ,လို႔
---၃--------------------------------------၅---------------------------------------၃
လက္မွာဝတ္--------------------------လက္စြပ္ေခ်တေျခ-------------------ေပ်ာက္ခေရ
---၄--------------------------------------၃----------------------------------------၃
အေနာက္ဖေလာင္း-------------------ပင္းဝါေခ်ာင္း--------------------------ရီေကာင္းစီ
----၄--------------------------------------၃----------------------------------------၄
ဝမ္းခဲဝမ္းနာ---------------------------မေထာင္းတာ-------------------------တခါလာလတ္
ကုလားပုဇြန္----------------------------ဆားငငန္------------------------------ၾကာဇံမစား
လက္ကိုေခါင္းတင္----------------------ဖြဲမီးကင္-------------------------------႐ွင္႐ွင္လည္းကၽြီး
---၄----------------------------------------၄------------------------------------------၃
ငွက္ေယာင္က်ီးေယာင္------------------အေတာင္မေပါက္---------------------ပ်ဳိင္မေရာက္
ယိုးဒယားက-----------------------------ၾကက္မဝယ္ခ--------------------------စ်ီးတန္က
စံညွင္းပလီ-------------------------------ပလီစံေက်ာ္---------------------------မႈတ္လို႔ေခၚ
အုန္းပင္ထက္က-------------------------ဘုန္းမင္းငွက္ေခ်----------------------ျမည္လတ္ေတ
အသူ႔ေသွ်ခါ------------------------------ပင္လယ္နားမွာ-----------------------ကစပ္ေဖာ္
တံုးႀကီးေအာက္က-----------------------လိုက္ေျပာက္သေင-------------------ကိုက္လတ္ေတ
----၄------------------------------------------၄----------------------------------------၄
အိမ္ကိုလည္းေရာက္-------------------မိုးလည္းေသာကေက-----------------ေကာက္ကရီေကာက္
ႏွင္းၿမိဳင္ၿမိဳင္ေက------------------------ေတာင္က်ဳိင္ၾကားက------------------ကၽြဲေက်ာင္းလားေရ
ဖခင္ရင္သြီး-----------------------------အမိမြီးေက----------------------------သမီးလွေယ
႐ွိတခြင္ကို------------------------------မီးလွ်င္တိုက္ေမ-----------------------လာလီေရေလ
----၄-----------------------------------------၄----------------------------------------၅
တျပာျပာေက---------------------------လင္းျပာစိုးေက------------------------ၾကာ႐ိုးတံဘက္ေလ
-----၄-----------------------------------------၅---------------------------------------၃
ဘီးဘိုးအိုင္အင္း-------------------------သေပါ့စာပင္ရင္း----------------------ဓားတစင္း
----၅------------------------------------------၃---------------------------------------၂
ပတၱိလိေခ်ာင္းဖ်ား-----------------------မွ်ားတန္းခ်----------------------------ပစ္ခ်
ဒါ႐ွိဖေစာင္းကန္း-------------------------နပူလွန္း------------------------------ဒါန္းေစာင္
-----၅----------------------------------------၃-------------------------------------၄
တဖက္ေကလိမၼာ-------------------------ခြီးပညာ------------------------------လာရာလာလတ္
ေဒါင္းေျပာက္ေကႏွစ္ေကာင္-------------အိုးမွာေလာင္------------------------ကုန္ေအာင္မစား
ထပိန္ခုနစ္ေထာင္------------------------မီးနန္႔ေလာင္-------------------------ျခဳပ္ေစာင္မတပ္
----၅----------------------------------------၄--------------------------------------၅
လင္းကြက္ေခ်စိန္ေဒါင္-------------------နားေဒါင္းေျပာင္ေက-----------------ကုန္ေအာင္နဂါးရစ္
----၆----------------------------------------၃--------------------------------------၄
ပဝါေျပာက္ေခ်လိုင္ခ်ဳိင္-------------------ပန္းကံုးကိုင္--------------------------ကယိုင္ကပါး
----၆-----------------------------------------၄--------------------------------------၃
မကၠလာလည္းတထည္-------------------ေသွ်ာ္လည္းတထံုး-------------------ေနာက္ကဖံုး
----၆------------------------------------------၄-------------------------------------၄
သားလွယေယေမာင္ေသွ်----------------ပုခြက္ေယမွာ--------------------------အိပ္ပါလင့္ေလ


Monday, September 13, 2010

ရခိုင္သဘာဝေတးကဗ်ာစပ္နည္း (အပိုင္း-၅)

အခန္း (၅)

ရခိုင္သဘာဝေတးကဗ်ာစပ္ဟန္အမူနာမ်ား

လံုးဝကာရန္ထပ္သည္လည္းရႏုိင္သည္။ မထပ္သည္လည္းဟိသည္။ တစိပ္တေဒသ ထပ္သည္လည္းဟိသည္။ မထပ္သည္လည္းဟိသည္။ အကၡရာလံုးေရ ေလးလံုးတပါဒ ညီသည္မ်ား၊ မညီသည္မ်ား၊ ေလးလံုးတပါဒထက္ပိုသည္၊ ေလ်ာ့သည္မ်ားလည္းဟိေၾကာင္း တြိ႔မည္ျဖစ္သည္။

ေလးလံုးႏွစ္ပါဒတစ္စံုယူ၍ စပ္ပံုမ်ား၊ ေလးလံုးညီသံုးပါဒတစ္စံုယူ၍ စပ္ပံုမ်ား၊ ေလးလံုးေလးပါဒတစ္စံုယူ၍စပ္ပံုမ်ားေသာ္ တူညီၾကေပ၏။ လံုးေရမညီဘဲ သံုးပါဒတစ္စံု၊ သံုးပါဒတစ္စံု၊ ေလးပါဒတစ္စံု စပ္နည္းမ်ဳိးတိကိုကား ေဖာ္ျပပါအတိုင္း သိသာႏိုင္ေပ၏။

ထိုတြင္ ႏွစ္ပါဒကာရန္တစ္စံုစီစပ္နည္း၌ ဆိုလွ်င္ ရခိုင္သာျခင္းစပ္နည္း၌ ေဖာ္ျပခသည့္အတိုင္း ---“၃-၁၊ ၃-၂၊ ၃-၃၊ ၄-၁၊ ၄-၂၊ ၄-၃” စပ္နည္း (၆)မ်ဳိးလံုးပင္တြိ႔ႏိုင္ေပ၏။